OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIERZCHOSŁAWICACH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIERZCHOSŁAWICACH

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach
Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice
II. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
4. Znajomość przepisów: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy;
5. Posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
8. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
9. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
III. Wymagania dodatkowe (preferowane)
1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska lub pokrewne;
2. Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Wierzchosławice;
3. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne;
4. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
5. Kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
6. Prawo jazdy kategorii B;
7. Obsługa komputera w zakresie programów MS Office.
IV. Informacje o stanowisku i zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lata, wymiar etatu: pełny etat.
2. Miejsce wykonywania pracy – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, adres: Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice
3. Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
4. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
5. Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
6. Dyrektor realizuje zadania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach określone w Statucie, przepisach prawa oraz zgodnie z przedstawioną koncepcją i zawartymi umowami.
7. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące działalność jednostki.
8. Dyrektor sprawuje kontrolę zarządczą.
9. Dyrektor wykonuje inne czynności, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
V. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach;
2. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe;
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B;
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
11. Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.
Wszystkie oświadczenie powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
VI. Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia autorskiej pisemnej koncepcji (organizacyjno-finansowej) działania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach na okres najbliższych 3 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach z którymi można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr tel. (14) 679 72 15;
VII. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach”, należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 20 września 2021 roku do godz. 15.00
2. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Gminy w terminie wskazanym w pkt 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie wskazanym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni
4. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie
Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice w godzinach pracy, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej.
3. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do 4 października 2021 r.
4. Dodatkowych informacji udziela: Sekretarz Gminy Irena Kowal tel. (14) 631 90 34.
5. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jego działania.
Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie.
6. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy
Andrzej Mróz

Zarządzenie: Zarządzenie.164.2021.2021-08-09

Informacja o ochronie danych osobowych: Informacja