Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 wrzesień 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19 września 2020r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, informatyk@wierzchoslawice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 631 90 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej:

-Wejście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach spełnia warunki dostępności architektonicznej.

-Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: -Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. -Brak windy.
  1. Opis dostosowań: Brak.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się parking, nie są na nim jednak oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.
  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach – w Bobrownikach Małych: Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach – w Mikołajowicach: Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach – w Bogumiłowicach: Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach – w Łętowicach: Biblioteka znajduje się w pomieszczeniu na parterze budynku, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.