Regulamin udostępniania zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach i jej Filii zwanej dalej Biblioteką, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczalni), uprawnieni są Użytkownicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.
 5. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (czytelni) oraz stanowisk komputerowych uprawnieni są Użytkownicy po okazaniu karty czytelnika lub dowodu tożsamości.

 

 II. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się po założeniu konta Użytkownika w systemie bibliotecznym. W tym celu konieczne jest podanie niezbędnych danych, podpisanie zobowiązania oraz zapoznanie się z regulaminem udostępniania zbiorów. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 2. Przy zapisie do Biblioteki wymagane są następujące dane:

– Użytkownika pełnoletniego: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji. Numer telefonu oraz adres e-mail podawane są dobrowolnie.

– Użytkownika niepełnoletniego: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji. Numer telefonu czytelnika podawany dobrowolnie. Dodatkowo dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania opiekuna, stopień pokrewieństwa. Numer kontaktowy rodzica/opiekuna podawany dobrowolnie.

Kartę zobowiązania dziecka w wieku do 13 lat podpisuje rodzic/opiekun, powyżej 13 lat podpisuje sam Użytkownik, który po osiągnięciu wieku 18 lat jest zobowiązany do podpisania nowej karty zobowiązania a jego konto przekształcana jest na konto użytkownika pełnoletniego.

 1. Przy zapisie do Biblioteki poprzez formularz elektroniczny, Użytkownik na podany adres poczty e- mail otrzymuje login i hasło tymczasowe, dzięki którym uzyskuje dostęp elektroniczny do swojego konta. Po pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła tymczasowego na własne, unikalne hasło. Elektroniczny dostęp do konta bibliotecznego daje możliwość prolongaty, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz bieżącej kontroli wszelkich operacji dokonywanych na koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik podczas rejestracji w Bibliotece otrzymuje indywidualną kartę biblioteczną. W przypadku utraty karty bibliotecznej Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece.
 3. Niewypełnienie druku rejestracji skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.
 4. Filie biblioteczne wydają bezpłatne tradycyjne karty papierowe.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie głównej oraz filiach Biblioteki a także na stronie internetowej biblioteki. Zapisując się do Biblioteki Użytkownik potwierdza zapoznanie się z informacją o ochronie danych osobowych.

 

 IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. W Bibliotece obowiązuje tzw. wolny dostęp do półek. Oznacza to możliwość samodzielnego poruszania się po Bibliotece, korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.
 2. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć: do 6 woluminów, 3 czasopisma, 3 audiobooki. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie jednorazowo większej liczby woluminów.
 3. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia samodzielnie poprzez konto elektroniczne lub u bibliotekarza. Biblioteka może odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia, jeśli na dane dzieło oczekuje inny czytelnik.
 4. Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.

 

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA MIEJSCU

 1. Ze zbiorów bibliotecznych w czytelni mogą korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego, czy są zarejestrowanymi Użytkownikami Biblioteki.
 2. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości lub karty czytelnika oraz po zapisaniu w rejestrze odwiedzin czytelni. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Z materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu korzysta się za pośrednictwem pracownika Biblioteki. Z czasopism można korzystać w wyznaczonym do tego miejscu. Korzystanie z czasopism rejestruje pracownik Biblioteki.
 4. W czytelni można korzystać z materiałów własnych po zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.
 5. Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.

 

 VI. USŁUGA „BIBLIOTEKA NA TELEFON”

 1. Usługa „Biblioteka na telefon” jest skierowana do seniorów oraz osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą odwiedzić placówki bibliotecznej osobiście, realizowana jest na terenie gminy Wierzchosławice.
 2. Wymienieni Użytkownicy mogą skontaktować się z Biblioteką pod dedykowanym numerem telefonu (14) 67-97-215.
 3. Książki są dostarczane i odbierane przez pracownika Biblioteki raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Osoby, które jeszcze nie mają założonego konta bibliotecznego mogą wypełnić formularz zobowiązania w trakcie pierwszej dostawy książek.

 

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO LEGIMI W RAMACH PAKIETÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ

 1. Oferowany dostęp ma postać kodu, który Użytkownik otrzymuje bezpłatnie po okazaniu karty bibliotecznej w placówce.
 2. Kod posiada termin ważności. Aktywowany umożliwia 30 dniowy dostęp do Usługi.
 3. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie i akceptacją regulaminu Legimi.
 4. Użytkownik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu. Wydanie kodu jest odnotowywane przez pracowników Biblioteki.

 

  VIII. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Na prośbę Użytkownika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłania jak i odesłania książki.

 

 IX. CZYTELNIA KOMUPTEROWA

1.  Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Bibliotece mogą korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane osoby w godzinach pracy Biblioteki. Korzystanie z komputerów i Internetu             dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.                          Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Stanowisko komputerowe udostępniane jest Użytkownikom po okazaniu karty czytelnika lub dowodu          tożsamości i zapisaniu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.

 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony.
 2. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
 3. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 4. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 5. Zapisywanie jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerów jest zabronione. Korzystanie z własnych nośników danych (pen-drive, CD itp.) wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 6. Istnieje możliwość wydruku materiałów, po uzgodnieniu z bibliotekarzem i uiszczeniu opłaty określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 7. Próby przełamania zabezpieczeń komputera podlegają karze bezwzględnego pozbawienia możliwości korzystania z Czytelni Internetowej na stałe.
 8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkowników w trakcie pracy przy komputerze.
 9. Pracownik Biblioteki może odmówić Użytkownikom możliwości korzystania z komputera i sprzętu multimedialnego, jeśli uzna, że wykonują oni czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w niniejszym regulaminie.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI, NIERERMINOWY ZWROT

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Użytkownik.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:

– odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i wydania,

– dostarczyć inne dzieła, którymi zainteresowana jest Biblioteka. O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje dyrektor Biblioteki lub kierownik Filii.

 1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego Użytkownika.
 2. Użytkownikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych dłużej niż 6 miesięcy, Biblioteka wysyła upomnienia listowne na ich koszt.
 3. Czytelnik systematycznie lub uporczywie przetrzymujący książki może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.
 4. Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.

 

 XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Prawa Użytkownika:
 • Prawo do swobodnego, w granicach określonych niniejszym regulaminem, korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • Prawo do uczestniczenia w gromadzeniu zbiorów bibliotecznych poprzez zgłaszanie propozycji zakupu konkretnych tytułów.
 • Prawo do współtworzenia oraz uczestniczenia w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych realizowanych przez Bibliotekę.
 1. Obowiązki Użytkownika wynikają z zapisów w niniejszym Regulaminie: m.in. szanowanie zbiorów bibliotecznych, terminowe oddawanie książek do Biblioteki, odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione zbiory.

.

 XII. USŁUGI KOMERCYJNE

 1. W czytelni istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług komercyjnych.
 2. Opłaty pobierane za korzystanie z usług komercyjnych określa obowiązujący Cennik

(Załącznik nr 1).

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określanych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek

prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, poprzez:

 1. a) kserokopiowanie,
 2. b) skanowanie i wykonywanie wydruków,
 3. c) skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 4. Za zgodą bibliotekarza Użytkownik może – w granicach określanych poprzez prawo autorskie –

wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie

może zakłócać warunków pracy innym Użytkownikom.

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić skopiowania zbiorów ze względu na ich stan techniczny

oraz przepisy prawa autorskiego.

 

       XIII. KOŃCOWE UWAGI

 1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takich okolicznościach podejmuje dyżurujący bibliotekarz. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Skargi i wnioski Użytkownicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki. Do przyjmowania skarg i wniosków w filiach bibliotecznych zobowiązani są kierownicy filii.
 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami oraz aktualizacjami Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1

 1. Koszt upomnienia pocztowego – wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

Koszt wysłania ponaglenia/ponagleń pokrywany jest przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. W przypadku braku zwrotu książki i wpłaty wysyłane jest kolejne ponaglenie, a wartość zobowiązań finansowych wobec Biblioteki będą sumowane.

 1. Opłaty kserograficzne i wydruk

Ksero jednostronne format A4 -0,50 zł.,

Ksero dwustronne format A4 – 1,00 zł.,

Ksero jednostronne kolorowe – 2,0 zł

Wydruk z komputera: – jednostronny czarno-biały – 0,50 zł. – dwustronny czarno-biały – 1,00 zł.

 

 

 

 

Aktualizacja: lipiec 2023. Obowiązuje od 01.08.2023 r.