Regulamin

Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Reymonta

 w Wierzchosławicach

 

 

I.    Postanowienia wstępne

§ 1

 Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach i jej Filii zwanej dalej „Biblioteką”, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

 § 2

 Zbiory Biblioteki udostępniane są:

a)     na miejscu, w czytelni (kąciku czytelniczym) Biblioteki,

b)     drogą wypożyczeń indywidualnych do domu,

c)      drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, za pośrednictwem i w czytelni Biblioteki.

 § 3

 1.   Udostępnianie zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

2.     Biblioteka może, za zgodą czytelnika obciążyć go kosztami sprowadzenia i zwrotu materiałów bibliotecznych otrzymanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

 § 4

 Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym dla czytelników miejscu.

II.               Korzystanie z wypożyczalni Biblioteki

§ 5

1.     Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele na stałe zamieszkali, pracujący lub uczący się na terenie Gminy Wierzchosławice.

2.     Obywatele, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Wierzchosławice bądź też nie pracują nie uczą się na jej terenie, prawo do korzystania z wypożyczalni uzyskują po opłaceniu kaucji:

a)      w zryczałtowanej wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom,

b)     przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych kaucji co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz),

c)      po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki i przechodzi na jej cele statutowe.

3.     Czytelnik pełnoletni przy zapisie do Biblioteki obowiązany jest do:

a)     okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki,

b)     Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły,

c)      złożenie na karcie czytelnika podpisu, który jest równoznaczny ze zobowiązaniem przestrzegania regulaminu korzystania z Biblioteki  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.     Przy zapisie do Biblioteki bibliotekarz zobowiązany jest poinformować czytelnika o najistotniejszych postanowieniach regulaminu korzystania ze zbiorów, a na życzenie zainteresowanego przedstawić mu do wglądu cały regulamin.

 § 6

1.     Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie jednorazowo większej liczby woluminów.

2.     Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia po uzyskaniu zgody Biblioteki. Biblioteka może odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia, jeśli na dane dzieło oczekuje inny czytelnik.

 § 7

1.     Czytelnik zobowiązany jest troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi dziełami, zabezpieczać je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

2.     Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczana, drobne uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki.

3.     W momencie zwrotu książki przez czytelnika jej stan techniczny powinien być sprawdzony przez bibliotekarza.

 § 8

 Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów pociąga za sobą następujące konsekwencje:

a)     indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik,

b)     czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni,

c)      wystąpienie do sądu rejonowego o wydanie nakazu zapłaty lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

 § 9

 1.     W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

a)     odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub późniejszego wydania,

b)     pokryć koszt naprawy dzieła przez introligatora,

c)      dostarczyć inne dzieło (dzieła), którymi zainteresowana jest Biblioteka. O przydatności dzieła (dzieł) dostarczonych w zamian decyduje kierownik Biblioteki (Filii),

d)     zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zgubione lub zniszczone dzieło w wysokości  3 krotnej rzeczywistej jego wartości. 

2.     Rzeczywistą wartość dzieła określa Biblioteka na podstawie cen antykwarycznych i/ lub aktualnych cen księgarskich.

3.     Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami od niego niezależnymi.

III.           Korzystanie z czytelni Biblioteki

§ 10

 1.   Prawo do korzystania z czytelni (kącika czytelniczego) mają wszyscy przychodzący do Biblioteki.

2.   Prawo do korzystania z czytelni zainteresowany uzyskuje po wpisaniu się do księgi odwiedzin; wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki.

 § 11

3.   Czytelników korzystających z czytelni obowiązuje:

a)     zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza, wpisanie się do księgi odwiedzin, a na żądanie bibliotekarza pozostawienie u niego dokumentu tożsamości, o którym mowa w § 5 ust.3 pkt.1,

b)     wierzchnie okrycie, plecak lub torbę należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym,

c)      zajęcie miejsca w czytelni wskazanego przez bibliotekarza,

d)     troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłoszenie bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,

e)     zakaz wynoszenia (bez zgody bibliotekarza) poza czytelnie udostępnionych materiałów bibliotecznych,

f)       zachowanie w czytelni ciszy, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych,

g)     stosowanie się do wskazówek bibliotekarza.

 § 12

 1.     W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych w czytelni materiałów czytelnik zobowiązany jest do :

a)     odkupienia zniszczonych materiałów, a gdy miały oprawę introligatorską, pokrycia kosztów oprawy,

b)     zapłacenia odszkodowania w wysokości 5- krotnej rzeczywistej wartości zniszczonego dzieła, określonej zgodnie z § 9 ust.2 regulaminu.

  1. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

VI.  Postanowienia końcowe

§ 13

 1.     Poza opłatami wynikającymi powstałych z winy czytelnika szkód w zbiorach bibliotecznych, Biblioteka ma prawo pobierać opłaty za usługi bibliograficzne i dokumentacyjne, korzystanie z Internetu, reprodukowanie materiałów bibliotecznych, oraz ich przesyłanie do czytelnika.

  1. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust.1 oraz ich wysokość ustala Kierownik Biblioteki.

 § 14

 Bibliotekarz zobowiązany jest, na życzenie czytelnika, udzielić mu informacji dotyczących książek, doboru lektury oraz wskazówek co do sposobu pracy z książką.

 § 15

 1.     Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

  1. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania regulaminu do wglądu czytelnikowi na każde jego życzenie, a w szczególności przy zapisie do Biblioteki.

 § 16

 1.     Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności:

a)     niewłaściwe zachowanie się na terenie Biblioteki,

b)     trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież materiałów bibliotecznych,

c)      brak reakcji na wezwanie Biblioteki do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osoby winnej.

2.     Przewiduje się następujące sankcje wobec osób naruszających postanowienia regulaminu, niezależnie od roszczeń Biblioteki o naprawie szkody wyrządzonej wskutek zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych:

a)     okresowe lub trwałe pozbawiane praw czytelnika,

b)     powiadomienie o naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu zakładu pracy lub szkoły czytelnika

3.   Decyzję o zastosowaniu sankcji, o których mowa w ust.2 podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika

4.    Od decyzji okresowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w  Wierzchosławicach.

§ 17

 

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.

 

Wierzchosławice dnia 20 kwietnia 2004 r.

 

Zatwierdzono:

Anna Mikos Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach