RODO

Informacja o ochronie danych osobowych dla czytelników biblioteki

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach. Siedziba i dane kontaktowe: Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice. 14 67 97 215, 14 657 52 31, email: biblioteka@wierzchoslawice.pl
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@interia.eu lub listownie pod adresem administratora.
 2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c) RODO) na podstawie:
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, szczególnie art.4, 18 i 20a,
 4. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 5. statutu gminnej biblioteki publicznej im. Władysława Reymonta w Wierzchosławicach,
 6. regulaminu udostępniania zbiorów w Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach
 7. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej.
  • Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO – w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia biblioteki,
  • Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
  • Powiadomienia o dostępności poszukiwanej pozycji, terminie zwrotu, o przekroczeniu terminu zwrotu, zaległościach finansowych na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO. Zgoda wyrażona poprzez uzupełnienie w formularzu adresu email i numeru kontaktowego.
 8. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a odbiorcą danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy (np. obsługa informatyczna, hosting usług, serwis urządzeń i oprogramowania).
 9. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów biblioteki oraz przez okres 5 lat po zakończeniu korzystania, pod warunkiem braku zobowiązań w postaci niezwróconych zasobów biblioteki czy też należności finansowych wobec biblioteki. Okres przechowywania zgodnie z ustawą Narodowy zasób archiwalny i archiwa na podstawie art.6 ust.2 zgodnie z obowiązującą u administratora instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania archiwum zakładowego lub składnicy akt. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z okresem zgody lub do czasu jej odwołania.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu na zasadach i przypadkach przewidzianych w przepisach RODO (w szczególności art.15-21 RODO).
 11. Ponieważ przetwarzanie części danych osobowych (numer kontaktowy i adres email) odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości korzystania z biblioteki. W wypadku adresu email i numeru kontaktowego podanie danych jest dobrowolne i nie poniosą Państwo konsekwencji braku podania tych danych.
 14. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podając dane kontaktowe (numer kontaktowy i adres email wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, kontakt z ich użyciem w celu powiadomienia o dostępności poszukiwanej pozycji, terminie zwrotu, o przekroczeniu terminu zwrotu, zaległościach finansowych.) Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO.