OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIERZCHOSŁAWICACH

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W WIERZCHOSŁAWICACH.

I. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:
1. Obywatelstwo polskie lub lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
4. Co najmniej 5-letni staż pracy w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym,
5. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
6. Znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
10. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. Wymagania dodatkowe ( preferowane)
1. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
2. Znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
3. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
4. Doświadczenie w prowadzeniu działalności kulturalnej,
5. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
6. Umiejętności interpersonalne,
7. Kreatywność,
8. Komunikatywność,
9. Dyspozycyjność.
10. Prawo jazdy kategorii B,
11. Obsługa komputera w zakresie programów MS Office.
III. Informacje o stanowisku i zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat, wymiar etatu: pełny etat.
2. Miejsce wykonywania pracy – Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, adres: Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice.
3. Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
4. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
5. Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
6. Dyrektor realizuje zadania Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, określone w Statucie, przepisach prawa oraz zgodnie z przedstawioną koncepcją i zawartymi umowami.
7. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące działalność jednostki,
8. Dyrektor sprawuje kontrolę zarządczą.
9. Dyrektor wykonuje inne czynności, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
IV. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach;
2. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe;
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B;
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
11. Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.
Wszystkie oświadczenie powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
V. Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia autorskiej pisemnej koncepcji (organizacyjno-finansowej) działania Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach na okres najbliższych 3 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, z którymi można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr tel. (14) 657 57 57);
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach”, należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 7 października 2022 roku.
W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Gminy we wskazanym powyżej terminie.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach dostępne są na stronie internetowej www.kultura.wierzchoslawice.pl, a także pod numerem telefonu (14) 657 57 57 lub w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, adres Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej.
3. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do 21 października 2022 r.
4. Dodatkowych informacji udziela: Sekretarz Gminy Irena Kowal tel. (14) 631 90 34.
5. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jego działania.
Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie.
6. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy
Andrzej Mróz