Konkurs!!!

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wierzchosławice – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Pokój umysłu w niestabilnym świecie” organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju przypadającego 21.09.2022 r.
Wystarczy w dowolnej bibliotece publicznej złożyć swój plakat/wiersz/opowiadanie/manifest o tematyce pokojowej do dnia 10.09.2022 r.

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu 2022
Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej: Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej
Oświadczenie osoby pełnoletniej: Oświadczenie osoby pełnoletniej

Regulamin Konkursu

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu literacko-plastycznego „Pokój umysłu w niestabilnym świecie” (zwanego dalej Konkursem) jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, adres: 33-122 Wierzchosławice 696, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Cele Konkursu:
 • Promocja biblioteki;
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu;
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej;
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (prace plastyczne mogą być wykonane z pomocą członków rodziny).
 1. Czas trwania Konkursu: do 10 września 2022 r.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu przy użyciu dowolnej techniki plastycznej albo napisanie wiersza, opowiadania lub manifestu o tematyce pokojowej.
 3. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora biblioteka.wierzchoslawice.pl lub/i na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec gminy Wierzchosławice.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie plakatu w dowolnym formacie
  i dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane itp.) lub napisanie wiersza, opowiadania lub manifestu o tematyce pokojowej; wypełnienie
  i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik 1 lub 2) oraz złożenie podpisanej (imię i nazwisko oraz wiek autora) pracy konkursowej do 10.09.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach lub
  w dowolnej jej filii.
 3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złożoną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 • 3. Zasady przyznawania nagród
 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która przyzna I, II, III miejsce
  i wyróżnienia w 4 kategoriach wiekowych: 1) dzieci do lat 6; 2) dzieci w wieku 6-12 lat; 3) młodzież w wieku 13-16 lat; 4) osoby powyżej lat 16.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Nagrodzone prace będą dostępne na stronie internetowej Organizatora i na oficjalnym profilu na Facebooku.
 4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 14.09.2022 r. na uroczystym rozdaniu nagród, które odbędzie się w siedzibie Organizatora.
 • 4. Prawa autorskie
 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.
 3. Z dniem zgłoszenia pracy uczestnik Konkursu przenosi na Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionej w § 1 ust. 4 Regulaminu na następujących polach eksploatacji: prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej
  i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych), prawo do wprowadzania
  i zachowania pracy w pamięci komputera, prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania, prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.
 4. Prawa określone w ust. 3 Biblioteka będzie mogła wykonywać przez czas nieokreślony.
 • 5. Przetwarzanie danych
 1. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych użytkowników oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach z siedzibą w Wierzchosławicach 696, e-mail: gbp.wierzchoslawice@interia.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 1. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Kwaśniak. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: gbp.letowice@interia.pl
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, tel. 14 67 97 215, e-mail: gbp.wierzchoslawice@interia.pl.

Załącznik nr 1

 OŚWIADCZENIE (dla osoby niepełnoletniej)

 1. Akceptuję Regulamin konkursu literacko-plastycznego „Pokój umysłu w niestabilnym świecie” ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta
  w Wierzchosławicach.
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki ………..………………………………………
  w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

– oraz na przetwarzanie  danych osobowych  mojego dziecka  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu: na stronie internetowej  biblioteki, dokumentach biblioteki, informacjach prasowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozdania nagród oraz wykonanej pracy na stronie internetowej biblioteki
  w celu informacji i promocji oraz na dokumentacji opracowywanej przez bibliotekę.

                                                                                                                                                                                          Czytelny podpis opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2

 OŚWIADCZENIE

 1. Akceptuję Regulamin konkursu literacko-plastycznego „Pokój umysłu w niestabilnym świecie” ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta
  w Wierzchosławicach.
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833), w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu: na stronie internetowej  biblioteki, dokumentach biblioteki, informacjach prasowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas rozdania nagród oraz wykonanej pracy na stronie internetowej biblioteki
  w celu informacji i promocji oraz na dokumentacji opracowywanej przez bibliotekę.

                                                                                                                                                                                                                    Czytelny podpis uczestnika