Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu
Zgoda opiekuna prawnego

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach zaprasza uczniów klas 0-III Szkół Podstawowych w Rudce i w Wierzchosławicach do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do jednej z książek Wiesława Drabika. 

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci twórczością Wiesława Drabika.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko z klas 0-III, które do
  26 maja 2022 r. złoży pracę w bibliotece szkolnej lub publicznej.
 3. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką (rysunkowa, malarska, graficzna, kolaż lub wycinanka).
 4. Pracę należy podpisać (imię i nazwisko dziecka, klasa oraz tytuł zilustrowanej książki).
 5. Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie przez dziecko.
 6. Rozdanie nagród odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w czasie spotkania autorskiego z Wiesławem Drabikiem.
 7. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie.
 8. Wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikacje danych osobowych (stanowi ona załącznik do regulaminu).

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego na ilustrację do jednej z książek Wiesława Drabika (zwanego dalej Konkursem) jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, adres: 33-122 Wierzchosławice 696, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Cele Konkursu:
 • Zainteresowanie dzieci twórczością Wiesława Drabika;
 • Promocja książek, czytelnictwa i biblioteki;
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu;
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
 1. Czas trwania Konkursu: do 2 czerwca 2022 r.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jedną z książek Wiesława Drabika przy użyciu dowolnej techniki plastycznej.
 3. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora biblioteka.wierzchoslawice.pl lub/i na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III Szkół Podstawowych w Rudce
  i w Wierzchosławicach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane itp.); wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i uczestnictwa w konkursie (Załącznik 1) oraz złożenie podpisanej (imię i nazwisko oraz wiek autora) pracy konkursowej do 05.2022 r. w bibliotece szkolnej lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach.
 3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złożoną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 • 3. Zasady przyznawania nagród
 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która przyzna I, II, III miejsce
  oraz wyróżnienia.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Nagrodzone prace będą dostępne na stronie internetowej Organizatora i na oficjalnym profilu na Facebooku.
 4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 2.06.2022 r. na uroczystym rozdaniu nagród podczas spotkań autorskich z Wiesławem Drabikiem w Szkołach Podstawowych w Rudce
  i w Wierzchosławicach.
 • 4. Prawa autorskie
 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.
 3. Z dniem zgłoszenia pracy uczestnik Konkursu przenosi na Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionej w § 1 ust. 4 Regulaminu na następujących polach eksploatacji: prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej
  i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych), prawo do wprowadzania
  i zachowania pracy w pamięci komputera, prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania, prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.
 4. Prawa określone w ust. 3 Biblioteka będzie mogła wykonywać przez czas nieokreślony.
 • 5. Przetwarzanie danych
 1. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych użytkowników oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach z siedzibą w Wierzchosławicach 696, e-mail: gbp.wierzchoslawice@interia.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 1. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Kwaśniak. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: gbp.letowice@interia.pl
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, tel. 14 67 97 215, e-mail: gbp.wierzchoslawice@interia.pl.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE (dla osoby niepełnoletniej)

 1. Akceptuję Regulamin konkursu plastycznego na ilustrację do jednej z książek Wiesława Drabika ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta
  w Wierzchosławicach.
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki ………..………………………………………
  w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

– oraz na przetwarzanie  danych osobowych  mojego dziecka  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu: na stronie internetowej  biblioteki, dokumentach biblioteki, informacjach prasowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozdania nagród oraz wykonanej pracy na stronie internetowej biblioteki
  w celu informacji i promocji oraz na dokumentacji opracowywanej przez bibliotekę.

                                                                                                   Czytelny podpis opiekuna prawnego