Konkurs plastyczny

Zgoda opiekuna prawnego: Zgoda

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach
Filia w Łętowicach
zaprasza dzieci do udziału w konkursie

„Czy tylko gołąb i mirt?” 

 1. Najczęściej jako symbol pokoju i zgody przedstawiany jest gołąb. Jakie inne symbole walki z przemocą przychodzą Ci na myśl?
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność pokojowego rozwiązywania konfliktów i radzenie sobie z przemocą.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 15 lat.
 4. Prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolną techniką, w formacie nie większym niż A4, należy złożyć do 27 maja 2022 roku w bibliotece w Łętowicach.
 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie – imię i nazwisko oraz wiek autora pracy.
 6. Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów uczestnika konkursu.
 7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łętowicach.
 8. Zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 10 czerwca 2022.

Zgoda opiekuna prawnego:

OŚWIADCZENIE (dla osoby niepełnoletniej)

 1. Akceptuję Regulamin konkursu plastycznego „Czy tylko gołąb i mirt?” ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, Filia
  w Łętowicach.
 1. Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki ………..………………………………………
  w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, Filia w Łętowicach.

– oraz na przetwarzanie  danych osobowych  mojego dziecka  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu: na stronie internetowej  biblioteki, dokumentach biblioteki, informacjach prasowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozdania nagród oraz wykonanej pracy na stronie internetowej biblioteki
  w celu informacji i promocji oraz na dokumentacji opracowywanej przez bibliotekę.

 

                                                                                                  Czytelny podpis opiekuna prawnego